PREČU KATEGORIJAS Veterinārās zāles

NEOSTOMOSAN 5 ml

bEZRECEPŠU VETERINĀRĀS ZĀLES! LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/97/0510 Neostomosan concentrate šėīdums ārīgai lietošanai zirgiem, suĦiem, kaėiem, kā arī aitu, cūku, trušu un liellopu novietnēs 1. REĂISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI Reăistrācijas apliecības īpašnieks: Ceva Sante Animale, Zone Industrielle, La Ballastiere, 33500 Libourne Francija Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co.Ltd H- 1107 Budapest, Szállás u.5. Ungārija 2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS Neostomosan concentrate šėīdums ārīgai lietošanai zirgiem, suĦiem, kaėiem, kā arī izsmidzināšanai aitu, cūku, trušu un liellopu novietnēs 3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS 100 ml šėīduma satur: Aktīvās vielas: Transmikss .................................................. 5 g Tetrametrīns ........................................... 0,50 g Papildvielas līdz .............................. 100,00 ml 4. INDIKĀCIJAS Sporta zirgi: kašėa novēršanai un ārstēšanai, kā arī mušu, utu un ērču invāzijai. SuĦi un kaėi: blusu, ērču un utu invāzijas novēršanai un ārstēšanai; demodekozes, sarkoptozes un otodektozes ārstēšanai. Liellopi, aitas, cūkas un truši: izsmidzināšanai dzīvnieku novietnēs. 5. KONTRINDIKĀCIJAS Nelietot produktīvajiem dzīvniekiem. 6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS Nav zināmas. 7. MĒRĖA SUGA(S) Sporta zirgi, suĦi un kaėi, kā arī liellopu, aitu, cūku un trušu novietnes. 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAĥĒMIENA Apsmidzināšanai vai vannošanai. Tikai ārīgai lietošanai. Zirgiem: Mušu un citu ektoparazītu iznīcināšanai: Apstrādāt dzīvnieka ėermeĦa virsmu atšėaidot koncentrātu attiecībā ( 1L uz 400 L ūdens). Atkārtota apstrāde ieteicama ar 3 dienu intervālu. SuĦi un kaėi: Mazgāšanai, aplaistīšanai vai apsmidzināšanai sagatavo šėīdumu 1: 200. Blusu vai utu invāzijas gadījumā apstrādā visu dzīvnieka ėermeĦa virsmu, kā arī dzīvnieka guĜas vietu. Ērces aiziet bojā pāris stundu laikā. Vienreizēja dzīvnieka apstrāde nodrošina aizsardzību pret atkārtotu invadēšanos uz 2-3 dienām. Sarkoptozes un demodekozes gadījumā dzīvnieka apstrādes atkārto ar 10 dienu intervālu, līdz divos sekojošos ādas nokasījumos ērces neatrod. Ērču izraisīta ārējā auss iekaisuma (otitis externa) gadījumā darba šėīdumu ievada abās ausīs, cenšoties samitrināt ārējās auss kanālu. Ārstēšanu atkārto pēc 7 dienām. NovietĦu apsmidzināšana: Liellopu, aitu, cūku, trušu novietnēs: Izsmidzināt apkārtējā vidē ar koncentrāciju 1:400, izšėīdinot Neostomosan concentrate ( 1 L uz 400 L ūdens), atkārtot ar intervālu 2-3 nedēĜas. Norādītās ārstēšanas rezultātā samazinās mušu daudzums uz 2-3 nedēĜām. 9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI Nav. 10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ Nelietot produktīvajiem dzīvniekiem. 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Sargāt no gaismas. Uzglabāt temperatūrā līdz 25o C. 12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI Preparāts paredzēts tikai ārīgai lietošanai. Tas ir uguns nedrošs. Uzglabāt bērniem nepieejamās un neredzamās vietās. Darba šėīdumu izlietot 24 stundu laikā. Toksisks zivīm un bitēm. Izslēgt iespēju produktam vai konteineriem nokĜūt dīėos, ūdensplūsmēs vai grāvjos. Neostomasan inaktivējas 48 stundu laikā, ja 100 litrus darba šėīduma sajauc ar 1 kg nedzēsto kaĜėu. 13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, KAS PALIEK PĒC TO LIETOŠANAS Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Neostomosan concentrate nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus. 14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA Septembris 2010 15. CITA INFORMĀCIJA Bezrecepšu veterinārās zāles.
Cena: 1.35 €
Skaits: