PREČU KATEGORIJAS Veterinārās zāles

INTRACOX Oral 100 ml

Recepšu veterinārās zāles! LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/11/0067 LV Intracox Oral 25 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai vistām un tītariem 1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: Interchemie werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14, Püünsi Viimsi vald 74013 Harjumaa Igaunija Tālr.: +372 6 005 005 2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS LV Intracox Oral 25 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai vistām un tītariem 3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 1 ml šķīdums satur : Aktīvā viela: Toltrazurils 25 mg Palīgvielas: Monoetilamīns, propilēnglikols 4. INDIKĀCIJA(-S) Kokcidiozes ārstēšanai broileriem un tītariem, ko ierosina šādas Eimeria spp.: E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix, E. tenella, E. mitis; E. adenoids, E. meleagridis, E. meleagrimitis. 5. KONTRINDIKĀCIJAS Nav reģistrēts lietošanai putniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret toltrazurilu vai pret kādu no palīgvielām. Nelietot dzīvniekiem ar aknu un/vai nieru darbības traucējumiem. 6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS Lietojot lielās devās broileru vistām var samazināties dējība, bet broileriem var būt traucēta augšana un novērot polineirīta pazīmes. Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 7. MĒRĶA SUGAS Vistas (broileri), tītari. 2 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni. Deva: 7 mg toltrazurila/kg ķermeņa svara vai 28 ml LV Intracox Oral/100 kg ķermeņa svara diennaktī 2 dienas pēc kārtas. Ieteicamā deva ir no 500 –1 500 ml LV Intracox Oral, kas izšķīdināti 500 litros ūdens, un tam jābūt vienīgajam, pieejamam dzeramā ūdens avotam divas dienas pēc kārtas. Tāpēc vispirms ir ieteicams aprēķināt ārstējamo putnu kopējo svaru, bet pēc tam noteikt ūdenim pievienojamo LV Intracox Oral daudzumu tā, lai nodrošinātu vispārīgo terapeitisko devu - 7 mg toltrazurila/kg ķermeņa svara. Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk. 9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI Pēc zāļu lietošanas rūpīgi jāizmazgā dzirdināšanas iekārta, lai novērstu turpmāku, par terapeitisko devu mazāku devu uzņemšanu, kā rezultātā var izveidoties mikroorganismu rezistence. 10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ Gaļai un blakusproduktiem: Vistas (broileri): 18 dienas; Tītari: 21 diena. Nav reģistrēts lietošanai putniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ºC. Sargāt no tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē. Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādītsuz iepakojuma pēc „Derīgs līdz“. Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 nedēļas. Uzglabāšanas laiks pēc atšķaidīšanas vai izšķīdināšanas saskaņā ar norādījumiem: 24 stundas. 12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: Lietojot šīs veterinārās zāles, jāizmanto individuālais aizsargtērps(aizsargapģērbs un aizsargcimdi). Pēc nejaušas saskares ar ādu vai iekļūšanas acīs, skalot skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens. Zāles jālieto uzmanīgi, ievērojot visus piesardzības pasākumus. Mazgāt rokas pēc šo zāļu lietošanas. Dēšanas periods: Nav reģistrēts lietošanai putniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi: Pieejamajos literatūras avotos nav konstatēta nozīmīga mijiedarbība, tomēr LV Intracox Oral nav ieteicams lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm. Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): Pārsniedzot ieteicamo devu vairāk par 30 reizēm, būtiski samazinās dzīvmasas pieaugums un diennaktī uzņemtās barības daudzums; ir konstatēti aknu darbības traucējumi un novirze hematoloģiskajos rādītājos. 3 13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMIU IZNĪCINĀŠANAI Zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus. Nepieļaut zāļu vai izlietotā iepakojuma nokļūšanu dīķos, ūdenstilpēs vai grāvjos. Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 11/2016 15. CITA INFORMĀCIJA Recepšu veterinārās zāles. Iepakojums: balta augsta blīvuma polietilēna pudele ar tilpumu 100 ml, 500 ml vai 1000 ml, ar melnu, uzskrūvējamu, zema blīvuma polietilēna vāciņu. Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku: Interchemie werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14, Püünsi Viimsi vald 74013 Harjumaa Igaunija Tālr.: +372 6 005 005
Cena: 7.80 €
Skaits: