Brody pasta grauzējiem 5kg

54.80  cena ar PVN

Brody inde peļu un žurku iznīcināšanai, pastveida. Brody Paste ir lietošanai gatava ēsma, antikoagulanta rodenticīds, kura pamatā ir aktīvā viela brodifakums. Efektīvs pret pelēm un žurkām pēc vienreizējas norīšanas. Preparāts sastāv no “pastveida ēsmas”, kas ir īpaši pievilcīga un garšīga visām minētajām grauzēju sugām.

LIETOŠANAS METODES

BRODY FRESH BAIT ir izmantošanai gatava ēsma svaigas pastas veidā, kas ir jāievieto tikai pienācīgi marķētās, neatveramās ēsmas tvertnēs, kas ir pasargātas no atmosfēras apstākļu iedarbības, nemērķa sugu dzīvnieku piekļuves un ēsmas nokļūšanas vidē.

INDIKĀCIJAS LIETOŠANAI UN BRĪDINĀJUMI

Pirms produkta lietošanas izlasiet produkta aprakstu, kā arī citu produktam pievienoto informāciju vai tirdzniecības vietā sniegto informāciju un ievērojiet to.

Lai noskaidrotu grauzēju sugas, viņu darbības teritoriju un lai noteiktu grauzēju izplatības iespējamos cēloņus un apmēru, veiciet apsēstās teritorijas apskati un novērtēšanu pirms ēsmas izlikšanas.

Aizvāciet grauzējiem viegli pieejamas barības vielas (piemēram, izbirušus graudus vai pārtikas atliekas).

Turklāt pirms apkarošanas uzsākšanas neuzkopiet grauzēju apsēsto teritoriju, jo tas iztraucēs grauzēju populāciju un apgrūtinās ēsmas uzņemšanu.

Produkts būtu jāizmanto integrētas kaitēkļu kontroles sistēmas ietvaros, cita starpā papildus tādām darbībām kā higiēnas pasākumi un, ja iespējams, fiziski kontroles paņēmieni.

Lai veicinātu produkta uzņemšanu un samazinātu grauzēju atgriešanās iespējamību, apsveriet iespēju veikt preventīvus kontroles pasākumus (aizdariet spraugas un alas, novietojiet pārtiku un dzērienus pēc iespējas tālāk).

Produkts jānovieto tiešā tuvumā vietām, kur iepriekš atklāta grauzēju aktivitāte (piemēram, pārvietošanās ceļos, midzeņos, barotavās, bedrēs, alās utt.).

Ja iespējams, ēsmas tvertnes ir jāpiestiprina pie zemes vai citām konstrukcijām.

Ēsmas tvertnēm jābūt uzskatāmi marķētām, lai būtu redzams, ka tās satur rodenticīdus un ka tās nedrīkst pārvietot vai atvērt.

Izmantojot produktu sabiedriskās vietās, attiecīgajai teritorijai apstrādes laikā vajadzētu būt marķētai, turklāt pie ēsmas tvertnēm jābūt izvietotam brīdinājumam, kurā izskaidroti primārie un sekundārie riski, ja notikusi saindēšanās ar antikoagulantu, kā arī uzskaitītas pirmās darbības, kas jāveic saindēšanās gadījumā.

Ēsma būtu jānostiprina, lai dzīvnieki to nevarētu aizvilkt no ēsmas tvertnes.

Novietojiet produktu vietās, kas nav pieejamas bērniem, putniem, mājdzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un citiem dzīvniekiem, kuriem ēsma nav paredzēta.

Novietojiet produktu atstatu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības, kā arī no sadzīves priekšmetiem un virsmām, kas ir saskarē ar minēto.

Izmantojot produktu, uzvelciet aizsargcimdus, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām.

Produkta izmantošanas laikā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Pēc produkta izmantošanas nomazgājiet rokas un vietas, kas bija tiešā saskarē ar produktu.

Ja ēsmas uzņemšana attiecībā pret grauzēju apsēstās teritorijas izmēru notiek lēni, apsveriet iespēju izvietot ēsmas tvertnes papildu vietās, kā arī iespēju nomainīt ēsmas veidu.

Ja pēc 35 dienu ilga apkarošanas kursa grauzēji turpina uzņemt ēsmu, bet grauzēju aktivitāte nesamazinās, ir jānoskaidro šāda iznākuma cēlonis. Pēc citu iespējamo apstākļu izslēgšanas ļoti iespējams, ka grauzēja populācija ir izturīga pret produktu, tāpēc, ja iespējams, apsveriet iespēju izmantot tādu rodenticīdu, kurš nesatur antikoagulantu, vai arī agresīvāku rodenticīdu, kurš satur antikoagulantu. Kā papildu apkarošanas pasākumu apsveriet arī iespēju izmantot slazdus.

Kad grauzēju apkarošana ir beigusies, aizvāciet atlikušo ēsmu vai ēsmas tvertnes.

Neatveriet papīra maisiņus ar svaigo pastu.

Uz ēsmas tvertnēm ir jābūt norādītai šādai informācijai: “Neizkustināt un neatvērt”; “Satur žurku indi”; “BRODY FRESH BAIT”, “Aktīvā viela: brodifakums 0,05 g/kg” un “Ja noticis negadījums, zvaniet uz Saindēšanās un zāļu informācijas centru (tālr.: 67042473)”.

Bīstams dzīvniekiem.

LIETOŠANAS APRAKSTI UN DEVAS 

Pielietojums iekštelpās mājas peļu (Mus musculus) kontrolei.

Izvietot 40 g (4 ēsmas) BRODY FRESH BAIT uz vienu ēsmas tvertni vai nosegtās un aizsargātās ēsmas izvietošanas vietās, kamēr tās dzīvniekiem, kuriem ēsma nav paredzēta, un cilvēkiem sniedz tādu pašu aizsardzības līmeni kā neatveramās ēsmas tvertnes.

Ja nepieciešams izvietot vairāk nekā vienu ēsmas tvertni / ēsmas izvietošanas vietu, tās novietot aptuveni 10 – 15 metrus citu no citas, bet jebkurā gadījumā minimālajam attālumam starp tām vajadzētu būt 5 metriem.

Uzsākot cīņu ar grauzējiem, sākumā ēsmas tvertnes / ēsmas izvietošanas vietas būtu jāpārbauda vismaz ik pēc 2 – 3 dienām, bet pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu.

Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

Pielietojums iekštelpās pelēko žurku (Rattus norvegicus) kontrolei.

Izvietot 60 – 100 g (6 – 10 ēsmas) BRODY FRESH BAIT uz vienu ēsmas tvertni vai nosegtās un aizsargātās ēsmas izvietošanas vietās, kamēr tās dzīvniekiem, kuriem ēsma nav paredzēta, un cilvēkiem sniedz tādu pašu aizsardzības līmeni kā neatveramās ēsmas tvertnes.

Ja nepieciešams izvietot vairāk nekā vienu ēsmas tvertni / ēsmas izvietošanas vietu, tās novietot aptuveni 10 – 15 metrus citu no citas, bet jebkurā gadījumā minimālajam attālumam starp tām vajadzētu būt 5 metriem.

Pirmo reizi ēsmas tvertnes / ēsmas izvietošanas vietas vajadzētu pārbaudīt pēc 5 – 7 dienām, kopš uzsākta grauzēju apkarošana, bet pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu.

Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

Pielietojums ārpusē pie ēkām mājas peļu (Mus musculus) kontrolei.

Izvietot 40 g (4 ēsmas) BRODY FRESH BAIT uz vienu ēsmas tvertni vai nosegtās un aizsargātās ēsmas izvietošanas vietās, kamēr tās dzīvniekiem, kuriem ēsma nav paredzēta, un cilvēkiem sniedz tādu pašu aizsardzības līmeni kā neatveramās ēsmas tvertnes.

Ja nepieciešams izvietot vairāk nekā vienu ēsmas tvertni / ēsmas izvietošanas vietu, tās novietot aptuveni 10 – 15 metrus citu no citas, bet jebkurā gadījumā minimālajam attālumam starp tām vajadzētu būt 5 metriem.

Sargājiet ēsmu no nokrišņiem (piemēram, lietus, sniega un tml.). Novietojiet ēsmas tvertnes / ēsmas izvietošanas vietas vietās, kuras nevar applūst.

Uzsākot cīņu ar grauzējiem, sākumā ēsmas tvertnes / ēsmas izvietošanas vietas būtu jāpārbauda vismaz ik pēc 2 – 3 dienām, bet pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes / ēsmas izvietošanas vietas vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni / ēsmas izvietošanas vietu ar ēsmu.

Nomainiet ēsmu, ja ēsmas tvertnē / ēsmas izvietošanas vietā novietoto ēsmu ir sabojājis ūdens vai ja tā kļuvusi netīra.

Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

Pielietojums ārpusē pie ēkām pelēko žurku (Rattus norvegicus) kontrolei.

Izvietot 60 – 100 g (6 – 10 ēsmas) BRODY FRESH BAIT uz vienu ēsmas tvertni vai nosegtās un aizsargātās ēsmas izvietošanas vietās, kamēr tās dzīvniekiem, kuriem ēsma nav paredzēta, un cilvēkiem sniedz tādu pašu aizsardzības līmeni kā neatveramās ēsmas tvertnes.

Ja nepieciešams izvietot vairāk nekā vienu ēsmas tvertni / ēsmas izvietošanas vietu, tās novietot aptuveni 5 – 10 metrus citu no citas, bet jebkurā gadījumā minimālajam attālumam starp tām vajadzētu būt 5 metriem.

Sargājiet ēsmu no nokrišņiem (piemēram, lietus, sniega un tml.). Novietojiet ēsmas tvertnes / ēsmas izvietošanas vietas vietās, kuras nevar applūst.

Pirmo reizi ēsmas tvertnes / ēsmas izvietošanas vietas vajadzētu pārbaudīt pēc 2 – 3 dienām, kopš uzsākta grauzēju apkarošana, bet pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes / ēsmas izvietošanas vietas vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni / ēsmas izvietošanas vietu ar ēsmu.

Nomainiet ēsmu, ja ēsmas tvertnē / ēsmas izvietošanas vietā novietoto ēsmu ir sabojājis ūdens vai ja tā kļuvusi netīra.

Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

Pielietojums āra atkritumu izgāztuvēs un atklātās teritorijās ārpus telpām pelēko žurku (Rattus norvegicus) kontrolei.

Izvietot 60 – 100 g (6 – 10 ēsmas) BRODY FRESH BAIT uz vienu ēsmas tvertni vai nosegtās un aizsargātās ēsmas izvietošanas vietās, kamēr tās dzīvniekiem, kuriem ēsma nav paredzēta, un cilvēkiem sniedz tādu pašu aizsardzības līmeni kā neatveramās ēsmas tvertnes.

Ja nepieciešams izvietot vairāk nekā vienu ēsmas tvertni / ēsmas izvietošanas vietu, tās novietot aptuveni 5 – 10 metrus citu no citas, bet jebkurā gadījumā minimālajam attālumam starp tām vajadzētu būt 5 metriem.

Sargājiet ēsmu no nokrišņiem (piemēram, lietus, sniega un tml.). Novietojiet ēsmas tvertnes / ēsmas izvietošanas vietas vietās, kuras nevar applūst vai no kurām ēsmu dzīvnieki nevarētu aizvilkt prom.

Novietojiet ēsmu tikai tādās kanalizācijas sistēmās, kas ir pieslēgtas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Pirmo reizi ēsmas tvertnes / ēsmas izvietošanas vietas vajadzētu pārbaudīt pēc 5 – 7 dienām, kopš uzsākta grauzēju apkarošana, bet pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes / ēsmas izvietošanas vietas vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni / ēsmas izvietošanas vietu ar ēsmu.

Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

RISKA SAMAZINĀŠANAS PASĀKUMI

Ja iespējams, pirms apstrādes sākšanas informējiet tuvumā esošās personas par grauzēju apkarošanas pasākumu.

Lai samazinātu sekundārās saindēšanās risku, apstrādes laikā regulāri meklējiet beigtus grauzējus un aizvāciet tos (piemēram, vismaz divas reizes nedēļā).

Novietojot ēsmas tvertnes ūdenstilpju tuvumā (piemēram, pie upēm, dīķiem, kanāliem, grāvjiem, apūdeņošanas kanāliem) vai ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, pārliecinieties, ka ēsma nevar nonākt saskarē ar ūdeni.

Produktus neizmanto ilgāk par 35 dienām bez turpmākas grauzēju izplatības stāvokļa un apkarošanas pasākumu efektivitātes izvērtēšanas.

Produktu neizmantot kā impulsrežīma ēsmu.

Ēsmas, kas satur aktīvas antikoagulanta vielas, nevajadzētu izmantot par pastāvīgu ēsmu grauzēju apkarošanai vai grauzēju aktivitātes novērošanai.

Izmantojot šo līdzekli, grauzējiem vajadzētu būt izskaustiem 35 dienu laikā.

Produkta aprakstā (proti, uz uzlīmes un/vai lietošanas pamācībā) skaidri norāda, ka gadījumā, ja ir aizdomas, ka produkts nesniedz vēlamo rezultātu (proti, pēc apkarošanas kursa joprojām ir sastopami grauzēji), lietotājam vajadzētu konsultēties ar produkta piegādātāju vai izsaukt kaitēkļu apkarošanas uzņēmuma speciālistus.

Starp lietošanas reizēm nemazgājiet ēsmas tvertnes ar ūdeni.

Atbrīvojieties no beigtu grauzēju ķermeņiem atbilstoši vietējām prasībām.

Pēc grauzēju apkarošanas kursa pabeigšanas izmetiet neapēsto ēsmu un produkta iepakojumu atbilstoši vietējām prasībām.

Uzglabāt sausā un vēsā vietā ar labu ventilāciju. Uzglabāšanas laikā tvertnei ir jābūt aizvērtai un tai nevajadzētu atrasties tiešos saules staros.

Uzglabāt vietā, kas nav pieejama bērniem, putniem, mājdzīvniekiem un lauksaimniecības dzīvniekiem.

CITA INFORMĀCIJA

Produkta palēninātās iedarbības dēļ antikoagulantu saturošie rodenticīdi iedarbojas no 4 līdz 10 dienu laikā no ēsmas apēšanas.

Grauzēji var būt slimību pārnēsātāji. Neaiztieciet beigtus grauzējus kailām rokām. Lai tos aizvāktu, uzvelciet cimdus vai izmantojiet atbilstošus palīglīdzekļus, piemēram, knaibles.

Produkts satur rūgtinātāju un krāsvielu.