DETIA Ameisen Kōder līdzeklis skudru iznīcināšanai 5g

2.50  cena ar PVN

Lietošana:

Atvērt bundžiņu, uzmanīgi uzspiežot uz perforētajām vietām. Lietošanai gatavo produktu novietot tieši uz skudru takas un to atstāt tur uz 6 – 8 nedēļām, vai līdz brīdim, kad skudras vairs netiek manītas.

Zema izplatība: 1 ēsmas tvertne uz 12 m2.
Augsta izplatība: 2 ēsmas tvertnes uz 12 m2.

Iedarbības veids:
Šķīdums pievilina skudras, un tās aiznes ēsmu uz pūzni, lai barotu kāpurus un karalieni.

Drošības instrukcijas / Piesardzība lietošanā:

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Izvairīties no jebkādas nevajadzīgas saskares ar maisījumu. Neatvērt ēsmas tvertni ar spēku. Izmantot līdz 2 ēsmas tvertnēm uz 12 m2 un nepārsniegt 11 šādas apstrādes gada laikā. Izmantot tikai vietās, kuras nevar applūst vai kļūt mitras, t.i., aizsargātas no lietus, plūdiem un tīrīšanas ūdens.
Ēsmas tvertnes neizmantot uz virsmām, kuras var nonākt saskarē ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem.

Nelaimes gadījumā: Zvanīt uz saindēšanās informācijas centru vai ārstam. Ja nokļūst uz ādas: Noskalot ar ūdeni. Ja nokļūst acīs: Skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Ja norīts: Zvanīt uz saindēšanās informācijas centru vai ārstam.

Rezistences pārvaldība:

Gadījumā, ja ir samazināta efektivitāte vai ir aizdomas par rezistences veidošanos, produkta lietošanu nekavējoties pārtraukt un sazināties ar profesionālu kaitēkļu apkarošanas operatoru. Produktus vienmēr izmantot saskaņā ar ieteikumiem uz etiķetes. Tā kā produkts ietekmēs citus organismus apstrādātajā zonā, un, tā kā citiem kukaiņiem ir zināma izturība pret Spinosadu, produktu lietot uzmanīgi.

Uzglabāšana un likvidēšana:

Turēt tālu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības. Produktu uzglabāt vēsā un sausā vietā.

Glabāšanas laiks: 24 mēneši.

Biocīdu produktu atlikumus likvidēt saskaņā ar Direktīvu par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (2008/98/EK), Eiropas atkritumu katalogu (EAK), kā arī valsts un reģionālajiem noteikumiem. Biocīdu produktus atstāt to oriģinālajās tvertnēs. Nesamaisīt ar citiem atkritumiem. Atbilstoši rīkoties ar tvertnēm, kas satur produkta atlikumus.